Naše obchodní podmínky...


 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) obchodní značky ROOFIX eq, e-mail eshop@roofix.cz, telefonní číslo +420603391828, adresa provozovny Dr. Tyrše 704 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách práce s Vašimi údaji, které naleznete na stránkách eshop.roofix.cz.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

I. Některé definice 

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

 

Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a to včetně ceny za jeho zabalení;

 

Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

 

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

 

E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese eshop.roofix.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží;

 

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

 

My jsme společnost BJK Group, s. r. o., se sídlem Dr. Tyrše 704, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO 04296249, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 35556 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, e-mail info@bjkgroup.cz, právními předpisy označovaná jako prodávající;

 

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

 

Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky; ve vztahu k nabídce našeho E-shopu výslovně vylučujeme aplikaci ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku;

 

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

 

Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

 

Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

II. Obecná ustanovení a poučení

Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu. V případě, že jste podnikateli, je možné sjednat podmínky koupě většího množství Zboží i individuálně na základě samostatné písemné dohody s Námi. V této souvislosti nás můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

 

Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

Všechny fotografie i videa na webové stránce eshop.roofix.cz mají pouze ilustrační charakter. Ohledně Zboží prezentovaného na webových stránkách nejsme povinni Smlouvu uzavřít, a to zejména v případě, že jste byli dříve v našich vzájemných vztazích v prodlení s plněním svých povinností.

 

Uzavřením Smlouvy se zavazujete chránit obchodní označení výrobků ROOFIX eq a dbát, aby Vaším jednáním nedošlo k poškození Našeho dobrého jména, jakož i dobrého jména výrobků ROOFIX eq.

 

Upozorňujeme Vás, že prezentované Zboží jakožto bezpečnostní prvek (osobní ochranná pracovní pomůcka) podléhá pravidelní revizi a kontrole dle podmínek a v souladu s normou ČSN EN 365. Bez provedení pravidelné revize není možné Zboží používat a My neodpovídáme za vady Zboží či jiné nároky vzniklé v důsledku nedodržení povinnosti pravidelné revize, údržby či kontroly.

 

Na našem E-shopu také poskytujeme přístup ke spotřebitelským recenzím provedeným jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že zveřejněné recenze pochází od reálného spotřebitele, který Náš výrobek skutečně použil nebo si jej zakoupil. Poskytujeme přístup ke všem spotřebitelským recenzím, které od našich zákazníků obdržíme.

 

III. Uzavření smlouvy

Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy a s použitím komunikačních prostředků na dálku souhlasíte. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

 

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
 • Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
 • Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

 

V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

 

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi a potvrzení Objednávky je potvrzením o uzavřené Smlouvě. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy. V závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) si vyhrazujeme právo požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

 

V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude nevědomě uvedena zjevně chybná a nepřiměřená Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

 

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

 

V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 

V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 

IV. Uživatelský účet

Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

 

Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

 

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

 

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

 

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

 

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

V. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

 

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

 

Pokud je na Zboží poskytnuta sleva, je vypočtena z ceny původní. Původní cena je zobrazena jako přeškrtnutá nebo označena jako „Původní cena“ nebo „Cena před slevou“. Tato původní cena je nejnižší cena, za kterou jsme dané Zboží nabízeli a prodávali v době 30 před poskytnutím slevy nebo v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšujeme-li slevu postupně. Pokud je Zboží v prodeji méně než 30 dnů, je původní cena nejnižší cenou Zboží, za kterou jsme ji nabízeli a prodávali od okamžiku, kdy jsme začali Zboží nabízet a prodávat.

 

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dní.
 • Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 5 dní.
 • Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží. Za využití platby dobírkou je účtován zvláštní poplatek.
 • Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

 

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po přijetí Objednávky a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.

 

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu v plné výši a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

VI. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na věci

Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 • Osobní odběr na Naší provozovně;
 • Doručení prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ.

 

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

 

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Garantujeme dodání zboží do třiceti dnů po uzavření Smlouvy. Zboží skladem expedujeme zpravidla do 7 dní ode dne uzavření Smlouvy, zboží skladem u dodavatele expedujeme obvykle do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

 

Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně řádně zdokumentovat a oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

 

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme a můžeme tak učinit i na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

 

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a náklady jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

 

Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. V případě, že jste podnikateli, nastává přechod nebezpečí škody na Zboží a účinky odevzdání Zboží v souladu s § 2090 občanského zákoníku okamžikem předání Zboží zvolené dopravní společnosti. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 

V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

 • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 • prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

 

V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení Zboží uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

Součástí balení dodaného Zboží je, je-li dle to dle jeho povahy nezbytné nebo bylo-li tak uvedeno na E-shopu, i návod na jeho použití, přičemž jste povinni se před použitím zboží s Návodem řádně seznámit a postupovat dle pokynů v něm uvedených. Má se za to, že převzetím Zboží byl převzat i návod na jeho použití.

 

VII. Práva z vadného plnění

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který ji požadujete a který jsme si ujednali, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) osobně na naší provozovně na adrese Dr. Tyrše 704, 533 41 Lázně Bohdaneč, nebo zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.3, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.4 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

Ke stažení: ROOFIX eq_Formulář pro reklamaci

 

Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
 2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

 

Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

 

Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

 

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

 

V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

 

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

 

Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 • co je obsahem reklamace;
 • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od uplatnění reklamace reklamaci vyřídíme včetně odstranění vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

 

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

 

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvou let od převzetí.

 

Za vadu Zboží se nepovažují drobné, zejména estetické, vizuální či jiné odchylky a nedostatky, v jeho provedení, které nemají samy o sobě ani ve spojení s jinými vlivy na funkčnost Zboží a jeho schopnost sloužit svému účelu. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena nebo ze zákonných důvodů.

 

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo poslední části Zboží.

 

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který můžete stáhnout zde:

Ke stažení: ROOFIX eq_Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

 • Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 • Zboží, které bylo vyrobeno dle Vašich požadavků nebo přizpůsobeno Vašim osobním potřebám;

 

Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

 

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet uvedený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

 

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

 

Odpovídáte Nám za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

 

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob, například našich dodavatelů, nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu, aniž bychom byli povinni Vám hradit jakékoliv újmy a náhrady vzniklé z důvodu takového ukončení smlouvy.

 

IX. Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@roofix.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

 

Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit s Námi vzájemnou dohodou. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: coi.cz.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.

 

Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Závěrečná ustanovení

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů. V případě, že jste podnikateli, dohodli jsme se, že v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu bude příslušným soudem pro řešení všech sporů vzniklých ze Smlouvy z hlediska místní příslušnosti vždy soud dle Našeho sídla.

 

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

 

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni jednostranně změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Jste-li podnikatel, použití jakýchkoliv Vašich obchodních podmínek na právní vztahy vyplývající ze Smlouvy je vyloučeno.

 

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

 

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

 

Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.

 

XI. Formuláře ke stažení

ROOFIX eq_Formulář pro reklamaci

ROOFIX eq_Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 6. 1. 2023.

Zpět do obchodu